Rådgiving

RÅDGIVING

med STYREHUSET


Henter din virksomhet ut potensialet som ligger i et målrettet styrearbeid?


Styrekompetanse blir stadig viktigere for norske virksomheter. Å drive et selskap kan være komplisert. Solid styrekompetanse kan gjøre forskjellen mellom suksess og konkurs.


Godt og effektivt styrearbeid forutsetter kunnskap, erfaring og et bredt kontaktnett. Styrehuset bistår med å strukturere styrearbeidet og sette sammen rett styrekompetanse for din virksomhet. Slik kan styret bli et viktig konkurransefortrinn for din virksomhet.

Styreevaluering

Ifølge Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) bør evaluering av styret og dets funksjon gjennomføres årlig, og da som en planlagt del av styrets årsplan.


God eierstyring og selskapsledelse styrker tilliten til virksomheten og bidrar til størst mulig verdiskaping over tid, til beste for eiere, ansatte og andre interessenter.

Det vil være i tråd med god praksis å benytte en uavhengig aktør til å bistå med evalueringen. Dette sikrer kvalitet i bruk av verktøy, og at det enkelte styremedlem har klart for seg hva som er hensikten med evalueringen. En ekstern aktør gir også trygghet for en uavhengig analyse og presentasjon av resultatene fra evalueringen.


Med bakgrunn i utvelgelse og utvikling av ledere gjennom mange år, og basert på unike verktøy fra tilbyr Styrehuset evalueringsmetodikker tilpasset organisasjonens styre, med det formål å øke styrets effektivitet overensstemmende med virksomhetens og eiernes forutsetninger og krav.



Styreevalueringer gjør det mulig å kvalitetssikre styrets arbeid, og dermed bidra til økt styreeffektivitet. Det er imidlertid ikke nok å krysse av for at du har gjennomført styreevalueringen. Det sentrale er hva du evaluerer og hvordan du gjennomfører evalueringen.


Styreevalueringer er en kontinuerlig prosess som kan deles inn i fire stadier som bygger på hverandre: Forberedelse (Prepare), Gjennomføring (Perform), Presentasjon (Present) og Oppføling (Proper follow-up).


Hva ligger så i disse fire stadiene? Og hvilke aktiviteter bør gjennomføres i de forskjellige stadiene?