Kriseledelse

KRISELEDELSE

med STYREHUSET


Styrehuset gir bedre råd til eiere, styret og daglig leder.


Styrets viktigste arbeidsoppgave er virksomhetens strategi og strategiutvikling. Dette arbeidet foregår både i og utenfor styremøtene. Egen refleksjon, diskusjon med andre, utredning, informasjonsinnhenting, representasjon mv. er sentralt i tillegg til arbeidet som foregår i styremøtene. Prosessene utenfor styremøtene er trolig derfor like viktig som det arbeidet som foregår i styremøtene.

Styretjenester

Styrehuset yter tjenester innen områdene rådgiving, rekruttering, megling og akademi. Våre rådgivere arbeider med utvikling av organisasjoner, utvelgelse av styremedlemmer, forhandlingsrådgiving og kompetanseheving. Øvrige tjenester står oppført nederst på siden.  

Styret bør ha et bevisst forhold til eierne og deres interesser. Imidlertid har et styremedlem først og fremst et ansvar for å ivareta selskapets interesser. Det er ikke alltid slik at eiernes eller enkelteieres interesser er sammenfallende med selskapets interesser. Da må styremedlemmene ha klart for seg at styret skal ivareta selskapet og dets interesser. En god og åpen dialog med eierne kan bidra til å få bedre forståelse og enighet med disse, før viktige avgjørelser tas for selskapets utvikling. Tilsvarende situasjon kan oppstå dersom eksterne investorer slipper til på eiersiden og disse ønsker å være representert i styret.

Slike styremedlemmer kan også jobbe for å ivareta selskapets interesser som sådan, og ikke enkeltaksjonærers spesielle interesser. For oppstartsbedrifter vil det ofte være en fordel å få inn investorer i styret. På den måten får selskapet tilført kapital og kunnskap på en og samme tid. Søk derfor etter investorer med riktig kompetanse.


Styrehusets rådgivere tilrettelegger for, og bistår i, arbeidet med strategiarbeid, avklaring roller, styreevaluering, styreinstrukser, avtaleverk, og oppfølging av styrets oppgaver og plikter.